Avis legal

1. AVÍS LEGAL I LA SEVA ACCEPTACIÓ
El present avís i informació legals (en endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del servei del portal d'Internet "www.vayacamping.net" (en endavant, el "Portal") que VAYACAMPING, S.L. (En endavant, "VAYACAMPING") posa a disposició dels usuaris d'Internet.
La utilització del Portal implica l'acceptació de totes les disposicions incloses en aquest Avís Legal.
VAYACAMPING és una companyia amb amb domicili social al carrer Santa Margarida, número 33, 08290, Cerdanyola, Barcelona, Espanya; amb CIF nombre B62356035- i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 32.894, Llibre 32.894, Foli 21, Full B 220.850, Inscripció 1ª.
Correu electrònic [email protected] 

 2. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PORTAL
La prestació dels Serveis del Portal, per part de VAYACAMPING, té caràcter gratuït per als Usuaris. No obstant l'anterior, alguns dels Serveis subministrats per VAYACAMPING estan subjectes al pagament d'un preu en la forma que es determini.
Amb caràcter general l'accés al Portal no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, VAYACAMPING condiciona la utilització d'alguns dels Serveis al registre d'Usuari, disponible a http://www.vayacamping.net/usuarios/zona-del-campista.
Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels Serveis haurà de ser veraç. L'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a Vayacamping. 

3. CONDICIONS D'ÚS DEL PORTAL
L'Usuari es compromet a utilitzar el Portal i els Serveis de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. L'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels Serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers.
En particular, L'Usuari s'obliga a abstenir-se de:
Demanar dades facilitades en el Portal amb finalitat publicitària i d'enviar missatges o publicitat de qualsevol classe sense consentiment dels afectats.
Posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades demanades a partir de llistes de distribució. 

4. PROTECCIO DE DADES PERSONALS
Les Dades Personals seran tractades automatitzadament i incorporades a fitxers dels que VAYACAMPING, S.L. serà titular i responsable. La recollida i tractament de Dades Personals, duts a terme per VAYACAMPING, S.L. o per tercers en nom del VAYACAMPING, S.L., té com a finalitat la prestació, gestió, administració, ampliació i millora per VAYACAMPING, S.L. dels serveis oferts al portal www.vayacamping.net, així com l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació comercial sobre els serveis oferts per VAYACAMPING, S.L.
Si desitja donar-se de baixa de qualsevol dels serveis oferts en el portal, només ha d'enviar un correu electrònic.
VAYACAMPING, S.L. no cedirà les Dades Personals a tercers sense el consentiment previ i exprés dels afectats.VAYACAMPING, S.L. o, si escau, els tercers que tractin les Dades Personals en nom de VAYACAMPING, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits.
Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d'accés, cancel·lació i rectificació de les seves Dades Personals, així com d'oposició, contactant amb VAYACAMPING, S.L. a través del correu electrònic. 

5. RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS
VAYACAMPING podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l'establert en el present Avís Legal. 

6. DENEGACIÓ DE LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI
VAYACAMPING es reserva el dret a denegar la utilització del Servei i a retirar les informacions, dades i continguts difosos o posats a disposició de tercers per mitjà del Servei, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a aquells Usuaris que incompleixin les condicions d'aquest Avís Legal.